Biologischeveiligheidsfunctionaris

Organisaties die met ggo’s willen werken moeten één of meerdere toegelaten biologischeveiligheidsfunctionarissen (BVF) aanstellen. De BVF is verantwoordelijk voor alle aspecten van het veilig werken met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s).

Wat zijn de ‘rechten en plichten’ van de BVF?

Om als BVF toe te kunnen zien op het veilig werken met ggo’s moet aan een aantal randvoorwaarden voldaan worden. Het is belangrijk dat de BVF is aangesteld bij de organisatie en dat hij de bevoegdheden krijgt die nodig zijn voor het uitoefenen van zijn taak. Daarbij is een onafhankelijke positie binnen de organisatie van belang. De BVF is onder andere verantwoordelijk voor alle ggo aanvragen, de procedures voor het veilig werken met ggo’s, het ingrijpen bij incidenten en het voorlichten van alle ggo medewerkers. Een uitgebreide beschrijving van de taken van de BVF staat in artikel 6 en 7 van Hoofdstuk 2 van de Regeling ggo.

Wat moet u doen als u wilt worden toegelaten als BVF?

Uw toelating als BVF is onafhankelijk van de organisatie waar u werkt en daarom moet u persoonlijk een aanvraag indienen met behulp van het BVF toelatingsformulier. Aan de hand van de aanvraag beoordeelt Bureau GGO of u voldoende ervaring heeft om toe te zien op de aangevraagde categorieën van fysische inperking (CFI). U wordt automatisch uitgenodigd voor de jaarlijkse BVF cursus als u bent toegelaten als BVF.

Wat moet u bij Bureau GGO registreren?

Zodra u bent toegelaten als BVF dient u bij Bureau GGO te laten registreren bij welke rechtspersonen u als BVF bent aangesteld en op welke plaats(en) van uitvoering en op welke kennisgevingen of vergunningen u gaat toezien.