Zeven vragen en antwoorden over het indienen en afhandelen van een bezwaar:

Wat is een bezwaar?

Als u het niet eens bent met een schriftelijk besluit of een vergunning, kunt u daartegen bezwaar maken. U moet in het bezwaar vermelden dat de bezwaarprocedure van toepassing is. En u moet het bezwaar motiveren, dat wil zeggen dat u moet aangeven en onderbouwen waarom u bezwaar maakt tegen het besluit. De bezwaarprocedure is gebaseerd op de Algemene Wet Bestuursrecht.

Waar kan ik bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken tegen een vergunning of een ander schriftelijk besluit. Als het besluit een wijziging betreft van een bestaande vergunning, kunt u alleen bezwaar aantekenen tegen de wijziging van de vergunning en niet tegen de reeds verleende vergunning.

Wie kan bezwaar maken?

Op grond van artikel 1:2, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht kunnen alleen belanghebbenden bezwaar maken tegen een besluit. Een belanghebbende is iemand die direct belang heeft bij de beslissing, bijvoorbeeld de gebruiker (de rechtspersoon).

Op welke wijze kan ik bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift aan: De Staatssecretaris van IenW, p/a Bureau GGO. In artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht staan de minimale vereisten waaraan het bezwaarschrift moet voldoen. Zo moet een bezwaarschrift zijn voorzien van een datum, naam, adres en handtekening. U kunt het bezwaarschrift dus niet anoniem indienen En u moet duidelijk motiveren waarom u tegen het besluit, onder vermelding van het besluitnummer, bezwaar maakt. Indien mogelijk zendt u een kopie van het besluit mee. Een bezwaarschrift dat elektronisch (per e-mail) wordt ingestuurd, wordt niet geaccepteerd. Voor het indienen van een bezwaar is geen formulier beschikbaar.

Mag iemand anders namens mij bezwaar maken?

Ja, dat mag als u iemand anders schriftelijk heeft gemachtigd om namens u te handelen. Deze persoon of organisatie moet uw machtiging kunnen overleggen, zodat Bureau GGO kan controleren of de ander daadwerkelijk door u gemachtigd is. Ook bij machtiging geldt dat u belanghebbend moet zijn, degene die namens iemand handelt, hoeft zelf niet belanghebbend te zijn. De machtiging dient meegestuurd te worden met het bezwaarschrift.

Wat gebeurt er met mijn bezwaarschrift?

Als u belanghebbend bent en u heeft uw bezwaarschrift op de juiste wijze en tijdig verstuurd en het bezwaarschrift is op tijd ontvangen, dan neemt Bureau GGO een besluit op uw bezwaar. U ontvangt deze zogenoemde beslissing op bezwaar. Bureau GGO kan besluiten dat uw bezwaar gegrond is, in dat geval zal de beslissing op bezwaar leiden tot een wijziging van het oorspronkelijke besluit. De beslissing op bezwaar kan ook inhouden dat het bezwaar niet gegrond is en dan leidt het bezwaar niet tot herziening van het oorspronkelijke besluit. De termijn voor afhandeling van uw bezwaar kan één keer zonder uw toestemming verlengd worden, met iedere volgende verlenging moet u instemmen. Voordat de beslissing op bezwaar wordt genomen kan het zijn dat u in de gelegenheid wordt gesteld uw bezwaar mondeling toe te lichten.

Mag ik in beroep gaan tegen de definitieve beslissing op mijn bezwaar?

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan tegen deze beslissing. Voor het indienen van beroep verwijzen wij u naar de Raad van State.