Milieuveiligheidsfunctionaris

Het Besluit ggo bepaalt dat bij alle werkzaamheden die onder introductie in het milieu worden uitgevoerd, het noodzakelijk is dat hierop wordt toegezien door een milieuveiligheidsfunctionaris (MVF).

 

Wat zijn de 'rechten en plichten' van de MVF?

Om als MVF toe te kunnen zien op het veilig werken met ggo's moet aan een aantal randvoorwaarden voldaan worden. Het is belangrijk dat de MVF binnen de organisatie is aangesteld en bevoegdheden krijgt die nodig zijn voor het uitoefenen van de taak. Daarbij is een onafhankelijke positie binnen de organisatie en ten opzichte van degene wiens activiteiten gecontroleerd worden van belang. De MVF is onder andere verantwoordelijk voor de aanvragen, de procedures voor het veilig werken met ggo's, het uitvoeren van de voorschriften en maatregelen zoals opgenomen in de vergunning, het ingrijpen bij incidenten en het voorlichten van alle betrokken medewerkers. Een uitgebreide beschrijving van de taken van de MVF staat in artikel 26 en 27 van Hoofdstuk 3 van de Regeling.

 

Wat moet u doen als u wilt worden toegelaten als MVF?

Een toelating als MVF is gekoppeld aan een instelling en daarom moet uw aanvraag ingediend worden door de instelling waar u voor gaat werken. Aan de hand van de aanvraag wordt door Bureau GGO beoordeeld of u geschikt bent om toe te zien op de werkzaamheden die onder uw toezicht worden uitgevoerd. U wordt toegelaten door de staatssecretaris van IenW.
De rol en de criteria waaraan de MVF moet voldoen worden toegelicht in het document "Toelichting MVF en aanvullende criteria".
Er worden een aantal categorieën van toelatingen onderscheiden:

 • Veldproeven met genetisch gemodificeerde planten;
 • Veldproeven met genetisch gemodificeerde micro-organismen;
 • Gentherapeutische toepassingen zonder productie van ggo's;
 • Gentherapeutische toepassingen met productie van ggo's;
 • Veterinaire toepassingen zonder productie van ggo's;
 • Veterinaire toepassingen met productie van ggo's.

Voor het verzoek tot toelating als MVF is een formulier beschikbaar. Als er categorieën van toelating moeten worden toegevoegd aan een reeds bestaande MVF toelating, kan dat door middel van een wijzigingsverzoek.

De proceduretermijn voor de afhandeling van uw toelatingsverzoek is 8 weken.

Toelating tot mvf

Het verzoek tot toelating van een milieuveiligheidsfunctionaris (MVF) kunt u bij Bureau GGO indienen. De MVF wordt toegelaten door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

 

Welke stappen moet u doorlopen om een verzoek tot toelating tot MVF in te kunnen dienen?

 1. U vult het aanvraagformulier toelating tot MVF in. U geeft aan op welke categorie van werkzaamheden u wilt toezien en onderbouwt hoe u in staat bent hierop toe te zien door bijvoorbeeld relevante werkervaring(en) en/of opleiding(en). U laat het formulier ondertekenen namens de rechtspersoon.
 2. U stuurt het aanvraagformulier, voorzien van een kopie van uw paspoort, naar Bureau GGO.

NB. Voor een wijziging is geen formulier beschikbaar, dit kan aangevraagd worden door een brief te sturen aan Bureau GGO. Deze brief moet worden ondertekend door de rechtspersoon.

 

Wat kunt u van Bureau GGO verwachten?

 1. Bureau GGO stuurt na binnenkomst van uw verzoek een ontvangstbevestiging.
 2. Bureau GGO beoordeelt uw verzoek voor de toelating. De procedure start op het moment dat het verzoek bij Bureau GGO ontvangen wordt. Op dat moment begint de procedureklok van 8 weken te lopen.
 3. Bureau GGO kan de klok stilzetten als er vragen zijn over uw verzoek. De wachttermijn wordt opgeschort totdat de aanvullende informatie binnen is gekomen.
 4. Bureau GGO neemt een beslissing over uw toelating en stuurt na goedkeuring een beschikking naar de rechtspersoon en de toegelaten MVF.