Meldingscriteria incidenten

Onverwachte, ongeplande en ongewenste gebeurtenissen met ggo's onder ingeperkt gebruik die tot een verhoogd risico voor mens of milieu kunnen leiden moet u melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Bij ingeperkt gebruik kunnen vier categorieën van incidenten met ggo's worden onderscheiden:

A. Ontsnapping van het ggo uit de primaire fysische inperking zonder verhoogde kans dat de barrière van de ingeperkte ruimte doorbroken wordt (bedoeld wordt een kleinschalige besmetting in de werkruimte die eenvoudig zelf opgeruimd kon worden).

B. Ontsnapping van het ggo uit de primaire fysische inperking waarbij een toegenomen kans bestaat dat de barrière van de ingeperkte ruimte doorbroken wordt (bijvoorbeeld een moeilijk controleerbare besmetting binnen de werkruimte).

C. Verhoogde kans op of feitelijke aantasting van de barrière van de ingeperkte ruimte (bijvoorbeeld brand in of nabij de werkruimte).

D. Feitelijk vrijkomen van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu (bijvoorbeeld een lozing in het riool).

Wanneer en hoe doet u een melding?

In alle gevallen waar sprake is van een defecte fysische inperking van ggo's of een ernstige bedreiging hiervan dient u intern een melding te doen bij de biologischeveiligheidsfunctionaris (BVF). Melding aan de ILT is vereist indien er een verhoogd risico bestaat voor mens of milieu. U dient daarvoor het ‘meldformulier’ te gebruiken. Deze vindt u op de Meldpagina van ILT, onder meldrubriek ‘Risicovolle stoffen’ en meldsoort ‘Incident genetisch gemodificeerde organismen’.

Voor een telefonische melding kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met 088 489 00 00.

 

Categorie

Type

Inperkingsniveau

Intern melden bij BVF

Melden bij ILT/IenW

A kleinschalige besmetting I, II, III en IV

X

 
B moeilijk controleerbare besmetting I en II X  
B moeilijk controleerbare besmetting III en IV X X
C (potentiële) aantasting van de barriere van de ruimte I, II, III en IV X X
D vrijkomen van GGO in het milieu I, II, III en IV X X

Wat wordt er met uw melding gedaan?

Uw melding van het incident zal in behandeling worden genomen door een inspecteur van ILT. Deze inspecteur onderzoekt na de melding of de toedracht van het incident het noodzakelijk maakt om vervolgmaatregelen te treffen en neemt altijd contact met u op.