Categorie van Fysische Inperking

Een categorie van fysische inperking (CFI) is een werkruimte waar werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) veilig uitgevoerd mogen worden. Een CFI heeft vastgestelde inrichtings- en werkvoorschriften die samen de inperking waarborgen. Een CFI moet altijd gelegen zijn binnen het ggo-gebied.

Wat is het ggo-gebied?

Het ggo-gebied is dat deel van de inrichting waar ggo’s aanwezig kunnen zijn en waar de ggo-regels nageleefd moeten worden. Het bestaat uit de CFI’s, waar met ggo's gewerkt mag worden en het 'overig deel ggo-gebied' (ODG). Om de veiligheid te waarborgen is het belangrijk dat de verspreiding van ggo’s voorkomen wordt, daarom is het ggo-gebied beperkt toegankelijk. Het ggo-gebied kan uit verschillende delen van een inrichting bestaan, zonder dat ze met elkaar verbonden hoeven te zijn, maar zij moeten wel als zodanig zijn aangewezen.

Wat is een categorie van fysische inperking?

Een CFI is een bepaald type werkruimte (bijvoorbeeld een microbiologisch laboratorium (ML)) of een dierverblijf (D) waar activiteiten met ggo's op een veilige manier kunnen worden uitgevoerd. De combinatie van het type werkruimte en het inperkingsniveau (I, II, III of IV), resulteert in een CFI (zoals ML-I, D-I). Voor iedere CFI zijn de inrichtings- en werkvoorschriften vastgelegd, deze zijn te vinden in bijlage 9 van de Regeling ggo. Doordat de werkruimte voldoet aan voorgeschreven inrichtingseisen en doordat er gewerkt wordt volgens voorgeschreven werkvoorschriften wordt de inperking gewaarborgd. Verder dient een werkruimte geschikt te zijn voor de werkzaamheden met het betreffende type organisme, een micro-organisme, een plant of een dier, waar mee gewerkt gaat worden.

Inperkingsniveaus en risicoklassen

De inperkingsniveaus corresponderen met de vier risicoklassen die we kennen voor micro-organismen. De indeling van micro-organismen in vier klassen is afhankelijk van de eigenschappen van het micro-organisme en de mate waarin het ziekteverwekkend is voor mens, dier of plant. Klasse 1 bevat de niet-ziekmakende apathogene micro-organismen, de hogere klassen bevatten micro-organismen die in toenemende mate ziekteverwekkend zijn, waarbij micro-organismen van klasse 4 potentieel dodelijk zijn.

Wat is het overig deel ggo-gebied (ODG)?

Het ODG zijn overige ruimten, die geen fysische inperking kennen, maar waar zich wel ggo’s mogen bevinden. In het ODG is alleen opslag van ggo's of opslag van afval dat ggo’s bevat of kan bevatten dat afkomstig is van niveau I of II toegestaan. De specifieke voorschriften die voor deze opslag gelden zijn opgenomen in bijlage 9 onder ODG. In het ODG mogen dus geen handelingen met ggo's uitgevoerd worden.

ggo-gebied: ODG en alle CFI’s

ODG

ML-I, PL-I, PC-I, PKa-I, PKb-I, PCM-I/PKM-I, D-I, DM-I, MI-I, S-I, AP-I

ML-II, PCM-II/PKM-II, DM-II, MI-II

ML-III, PCM-III/PKM-III, DM-III, MI-III

ML-IV, PCM-IV/PKM-IV, DM-IV, MI-IV

Wat moet u in de omgevingsvergunning vastleggen?

In de omgevingsvergunning dient u het ggo-gebied, de CFI’s en het ODG vast te leggen. Deze omgevingsvergunning kan worden aangevraagd bij het Wabo-bevoegd gezag. Een uitgebreide beschrijving kunt u vinden in de Wabo-handreiking.

Speciale CFI's: AP-I en S-I

Sommige apparaten worden door meerdere onderzoeksgroepen gebruikt, waardoor het minder praktisch is om in iedere ingeperkte ruimte zo'n apparaat te plaatsen. Voor dergelijke apparaten is er de apparatuurruimte (AP-I). In een S-I laboratorium kunt u op een veilige manier activiteiten met ggo's voor leer- en onderwijsdoeleinden uitvoeren zonder dat daarvoor een omgevingsvergunning nodig is.

 

AP-I apparatuurruimte

AP-I beschrijft de apparatuurruimte waar gesloten handelingen in apparaten met ggo’s die vervaardigd zijn op niveau I, te weten ML-I, D-I, PL-I, PC-I, PKa-I of PKb-I, uitgevoerd mogen worden. AP-I heeft minder inrichtings- en werkvoorschriften dan ML-I, omdat hier alleen gesloten handelingen mogen worden uitgevoerd. Ruimten waar in het verleden handelingen ‘buiten inperking’ werden vergund moeten per 1 maart 2015 als AP-I ruimte worden aangemerkt. Vanaf 1 maart 2015 geldt er een overgangstermijn van 5 jaar om de AP-I ruimte in de omgevingsvergunning op te nemen.

 

S-I laboratorium

Een S-I laboratorium is bedoeld voor instellingen, met name scholen, die activiteiten willen uitvoeren van beperkte omvang met zeer veilige ggo’s, zonder dat de instelling over een omgevingsvergunning beschikt. Een S-I laboratorium moet aan dezelfde inrichtings- en werkvoorschriften voldoen als een ML-I laboratorium.