Virus

Zoals u heeft vernomen zijn in Nederland extra maatregelen genomen in verband met de uitbraak van het coronavirus. Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor de verwerking en afhandeling van uw kennisgeving en/of vergunningaanvraag bij Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme). Indien u voornemens bent om de komende weken een aanvraag te doen of u heeft op dit moment een aanvraag lopen, dan vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Tijdelijke stop verwerking fysieke post

Vanaf 13 maart 2020 geldt voor (bijna) alle medewerkers van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een thuiswerkplicht. Dit betekent dat de afdeling die zorg draagt voor het verwerken van de fysieke post niet aanwezig is. Het gevolg is dat Bureau GGO géén fysieke post meer ontvangt zoals kennisgevingen, vergunningaanvragen, meldingen, VVW verslag van verrichtte werkzaamheden (verslag van verrichtte werkzaamheden)’s/ BVW beschrijving van voorgenomen werkzaamheden (beschrijving van voorgenomen werkzaamheden)’s en aanvullende informatie. Daarnaast kan Bureau GGO geen fysieke post meer versturen naar de aanvragers.

Wat u moet doen als u post wilt versturen naar Bureau GGO

Wij verzoeken u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de Berichtenbox. Indien dit niet mogelijk is (door bijv. ziekte, thuiswerken e.d.) dan kunt u uw kennisgeving, aanvraag, aanvullende informatie en alle overige documenten toesturen via de mail (bggo@rivm.nl). U kunt de documenten, bij voorkeur in PDF-A format, in de bijlage meesturen. In het geval er een vereiste ondertekening op het handtekeningenblad nodig is, dan dient u hier wel aan te voldoen (bijv. printen, ondertekenen, inscannen en mailen). Bureau GGO zal hierbij enige coulance betrachten.

Verzending post door Bureau GGO

Vanaf heden verstuurt Bureau GGO alle post via Berichtenbox of via de mail naar de BVF biologischeveiligheidsfunctionaris (biologischeveiligheidsfunctionaris)/ MVF milieuveiligheidsfunctionaris (milieuveiligheidsfunctionaris), en indien van toepassing, naar de verantwoordelijk medewerker. Dit betekent echter dat formeel de rechtspersoon niet op de hoogte wordt gesteld. Daarom is besloten om alle documenten met rechtsgevolgen formeel gericht aan de rechtspersonen later alsnog fysiek te verzenden. Alle overige post zal de BVF/MVF (en indien van toepassing, de verantwoordelijk medewerker) alleen via de mail ontvangen. Wij gaan ervan uit dat u zelf zorg draagt voor het doorsturen van deze post naar uw rechtspersoon.

Uiteraard zullen wij ons uiterste best doen om besluiten tijdig te nemen, maar dit zal uiteindelijk afhankelijk zijn van de verdere verloop van de corona-ontwikkelingen in Nederland.

Let wel, dit is een tijdelijke wijziging in de verwerking en afhandeling van uw aanvraag! Wij zullen u tijdig informeren indien de normale werkwijze weer van toepassing is. Indien u vragen heeft verzoeken wij u per mail contact op te nemen met Bureau GGO.