Kalender

Het Besluit en de Regeling ggo 2013 is op 1 maart 2020 alweer 5 jaar van kracht. Momenteel blijkt er nog steeds onduidelijkheid te bestaan over de interpretatie van 1 maart 2020. Moet voor deze datum alleen worden bezien of de uitkomst van uw risicobeoordeling nog passend is of moeten de bestaande (oude) vergunningen dan zijn omgezet en gesplitst naar het huidige systeem?

Wij willen u erop wijzen dat u uw bestaande vergunningen NIET altijd hoeft om te zetten of te splitsen voor 1 maart 2020.

Wat is de betekenis van 1 maart 2020 (vijfjaarlijkse herbeoordeling)

In het Besluit ggo 2013 is geregeld dat u uiterlijk vijf jaar na de datum waarop u de laatste volledige risicobeoordeling heeft uitgevoerd, moet bezien of de uitkomst van die risicobeoordeling nog steeds passend is. Deze vijfjaarlijkse herbeoordeling geldt zowel voor de vergunningen afgegeven onder het Besluit 2003 (oude vergunningen) als voor de kennisgevingen en vergunningen onder het huidige Besluit 2013. De bedoeling van de herbeoordeling is om te bekijken of de werkzaamheden ook volgens de nieuwste inzichten nog steeds veilig worden uitgevoerd. Bijlage 5 wordt regelmatig aangepast aan deze nieuwe inzichten. Voor de herbeoordeling moet u daarom de op dat moment geldende versie van bijlage 5 hanteren.

Wanneer moet u wel omzetten en/of splitsen

Een nieuwe risicobeoordeling leidt NIET automatisch tot de omzetting naar het huidige systeem. Alleen als uit de risicobeoordeling blijkt dat er een andere categorie van fysische inperking (CFI categorie van fysische inperking (categorie van fysische inperking)) of inperkingsniveau geldt moet u de bestaande vergunning omzetten en/of splitsen.

In de rechterkolom vindt u een toelichting op de vijfjaarlijkse herbeoordeling. In dit document kunt u nalezen wat het bezien van de bestaande risicobeoordeling precies inhoudt.

Bij vragen kunt u contact  opnemen met één van de medewerkers van Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme).