Toelatingsprocedure BVF

Vanaf 2018 heeft een werkgroep gekeken naar de huidige procedure en eisen voor de toelating van een BVF biologischeveiligheidsfunctionaris (biologischeveiligheidsfunctionaris). Deze werkgroep was samengesteld uit ervaren biologischeveiligheidsfunctionarissen (BVF-en), medewerkers van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport)), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW infrastructuur en waterstaat (infrastructuur en waterstaat)) en Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme).

Aanleiding verbeteren toelatingsprocedure en eisen BVF

Het doel van de werkgroep was het concretiseren van de toelatingseisen van een BVF, te komen tot een verbeterde en inzichtelijke toelatingsprocedure en inzicht te verkrijgen in de verantwoordelijkheidsverdeling ten aanzien van het functioneren van een BVF in de praktijk.
Het concretiseren en inzichtelijk maken van de toelatingscriteria geeft u duidelijkheid in de gestelde vereisten om tot een succesvolle BVF aanvraag te komen en is van belang voor het consistent beoordelen van de toelating van een BVF. Bij deze beoordeling toetst Bureau GGO of de beoogde BVF over de juiste competenties op het gebied van scholing, kennis en ervaring beschikt welke belangrijk zijn voor het goed functioneren als BVF.

Uitwerking toelatingscriteria BVF

De werkgroep heeft de competenties vastgesteld waarover een persoon moet beschikken als hij/zij als BVF wil worden toegelaten, deze zijn weergegeven in een schema, de zogenaamde competentiekaart. Aan de hand van de competenties heeft de werkgroep de vereisten voor de opleiding en werkervaring uitgewerkt, deze zijn weergegeven in een tabel.

Op basis van deze vereisten is het aanvraagformulier voor de toelating van een BVF aangepast. In de toelichting bij het aanvraagformulier is de tabel opgenomen met de opleidings- en ervaringsvereisten per categorie van fysische inperking (tabel 1) en een tabel met voorbeelden van relevante studies, vakken en cursussen (tabel 2).

De rechten en plichten van de rechtspersoon, de BVF, de verantwoordelijk medewerker en de onderzoeksleider staan uitgebreid beschreven in de Regeling ggo in hoofdstuk 2, artikel 6 tot en met 10. Om deze inzichtelijk te maken heeft de werkgroep heeft hier een schematische weergave van gemaakt.

Het hierboven vermelde aanvraagformulier, de schema’s en de tabel met opleidings- en ervaringsvereisten vindt u op de BVF pagina van deze website.

Mocht u nog vragen/opmerkingen hebben over de toelating van een BVF dan kunt u zich richten tot Bureau GGO.