Chemische verbinding

Per 1 januari 2017 is de wijzigingsregeling in werking getreden. Het ministerie van IenW infrastructuur en waterstaat (infrastructuur en waterstaat) heeft de wijzigingsregeling op 14 december 2016 gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2016, 67577).

 

Inhoud van de wijzigingsregeling

In de wijzigingsregeling staat beschreven op welke manier de tekst van de Regeling is aangepast. De wijzigingsregeling bestaat uit een opsomming van de aanpassingen en toevoegingen die gedaan zijn in bijlage 5 en in bijlage 9 van de Regeling.
Het doel van deze wijziging van de Regeling is het onderscheid tussen II-k en II-v scherper te formuleren. Hiertoe zijn een aantal virus families/soorten aangewezen die in geval van een chimeer virus leiden tot een II-v inschaling.
Daarnaast zijn er aanpassingen doorgevoerd in de inschalingsartikelen voor schadelijke genproducten. Een genproduct dat mogelijk een schadelijk effect zou kunnen hebben, leidt volgens de inschaling van de huidige bijlage 5 automatisch tot een hoger inperkingsniveau. In die gevallen waarbij het inperkingsniveau al voldoet is de inschaling in bijlage 5 aangepast.

 

Voorpublicatie ontwerpregeling

Het ontwerp van deze wijzigingsregeling is op 12 oktober 2016 voorgepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2016, 53968). Naar aanleiding van die voorpublicatie werd u in de gelegenheid gesteld om zienswijzen op de wijzigingsregeling in te dienen. Er zijn 2 reacties ontvangen, deze hebben, voor zover zij gingen over het onderwerp van de wijziging, na bestudering niet geleid tot wijziging van het ontwerp.

 

Hulpmiddelen

Op basis van de aanpassingen en toevoegingen op bijlage 5 en 9 van de Regeling zijn ook de hulpmiddelen bij de risicobeoordeling aangepast. Deze aangepaste hulpmiddelen (Toelichtingen bij bijlage 5, verkorte bijlage 5 en de stroomschema's) zijn vanaf 01-01-2017 beschikbaar  op deze website.


 

Wat betekent de veranderde inschaling van activiteiten op II-k en II-v voor uw bestaande kennisgevingen of vergunningen?

Zolang er geen wijziging van uw activiteiten van niveau II plaatsvindt zijn er voor u geen directe gevolgen. De activiteiten vinden immers op het juiste niveau (II) plaats.
Wanneer u uw activiteiten wilt wijzigen dient u een wijziging in op uw kennisgeving of vergunning. Op dat moment zal Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme) de activiteiten waarvan de inschaling gewijzigd is, naar de juiste procedure omzetten.

Indien u vragen heeft over de publicatie van de wijzigingsregeling dan kunt u contact  opnemen met Bureau GGO.

NB: Gelijktijdig met deze wijzigingsregeling treedt een wijzigingsregeling in werking voor aanpassing van bijlage 2,4 en 7. De aanpassingen van de bijlagen 2, 4 en 7 vinden voor zover nodig elk kwartaal plaats. De wijzigingsregeling voor aanpassing van bijlagen 2, 4 en 7 is ook op 14 december 2016 gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2016, 67749).