Vrouwe justitia

Per 1 juli 2019 zijn er wijzigingen in de Wet Milieubeheer en het Besluit en de Regeling ggo in werking getreden. Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen.

Wijziging van artikel 20.3 van de Wet milieubeheer en wijziging van het Besluit ggo (opheffen 6 weken wachttermijn)

Per 1 juli hoeft u na ontvangst van een vergunning niet meer 6 weken te wachten voordat u mag starten met de vergunde activiteiten. Alleen de wachttermijn van 6 weken vervalt. Andere voorwaarden voor het mogen starten, zoals het indienen van een Beschrijving van Voorgenomen Werkzaamheden (BVW beschrijving van voorgenomen werkzaamheden (beschrijving van voorgenomen werkzaamheden)) voor introductie in het milieu, wijzigen niet. De mogelijkheden voor bezwaar, beroep en het indienen van een voorlopige voorziening blijven ook ongewijzigd.

Aanleiding voor deze wijzigingen

In artikel 20.3 van de Wet milieubeheer is als hoofdregel opgenomen dat besluiten pas in werking treden nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift (of beroepschrift) afloopt. In de praktijk betekent dit dat een vergunning pas na zes weken in werking treedt en dat u dus zes weken moet wachten voordat u gebruik kan maken van uw vergunning. Voor ggo’s is deze situatie niet in lijn met Richtlijn 2009/41 (ingeperkt gebruik) en Richtlijn 2001/18 (introductie in het milieu en marktaanvragen) die uitgaan van een directe inwerkingtreding. Het Besluit ggo is gebaseerd op de Wet milieubeheer. Daarom is in juli 2018 een wijzigingsbesluit gepubliceerd waarin de strijdigheid met de richtlijnen is opgeheven. In dit wijzigingsbesluit zijn de beschikkingen aangewezen waarvoor de wachttermijn is opgeheven.

Wijziging van bijlage 4 en 5 van de Regeling ggo (nieuwe indeling AAV)

Deze wijziging betreft de verwerking van het COGEM commissie genetische modificatie (commissie genetische modificatie) advies van 21 maart 2018 met kenmerk CGM/180321-011 waarin de COGEM vaststelt dat alle adeno-associated virussen (AAV’s), vallend onder de soorten Adeno-associated dependoparvovirus A en Adeno-associated dependoparvovirus B kunnen worden ingedeeld in pathogeniteitsklasse 1 (d.w.z. niet pathogeen).
In de wijzigingsregeling staat beschreven op welke manier de tekst van de Regeling is aangepast. De AAV’s staan nu niet meer vermeld in bijlage 4 als pathogeen maar kunnen als apathogeen via de inschalingsartikelen van bijlage 5 ingeschaald worden. De actuele teksten van de Regeling ggo vindt u in de rechterkolom.

Wijzigingen van bijlagen 2, 4 en 7 van de Regeling ggo

De wijzigingen van bijlagen 2, 4 en 7 (vier-jaarlijkse update) zijn op 1 juli 2019 van kracht geworden. De wettelijk geldende lijsten van de Regeling ggo vindt u in de rechterkolom.

Mocht u nog vragen/opmerkingen hebben dan kunt u zich richten tot Bureau GGO genetisch gemodificeerd organisme (genetisch gemodificeerd organisme).