Indien de verandering geen significante gevolgen heeft voor de milieurisicobeoordeling dan kan dit via een wijzigingsprocedure in de vergunning aangepast worden.

Welke stappen moet u doorlopen om een wijziging te kunnen indienen?

 1. U bepaalt zelf of de verandering op uw bestaande vergunning valt onder een categorie van gevallen die geen significante gevolgen heeft voor de milieurisicobeoordeling. De veranderingen die gemeld kunnen worden zijn afhankelijk van de toepassing die vergund is en de soort wijziging u wilt indienen. De voorwaarden zijn uitgewerkt in de Regeling ggo in artikel 34.
 2. Bij twijfel of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met Bureau GGO.
 3. Gegevens in de aanvraag zijn standaard openbaar. Mocht u gegevens vertrouwelijk willen houden raden wij u aan hier extra aandacht aan te besteden.
 4. U dient de wijziging in door een brief te sturen naar Bureau GGO. Deze brief is ondertekend door de milieuveiligheidsfunctionaris (MVF) en/of verantwoordelijk onderzoeker. Daarbij dient alle informatie geleverd te worden die noodzakelijk is voor de beoordeling van de wijziging. Bij het indienen van een wijziging moet u aangegeven hoe deze past binnen de risicobeoordeling van de vergunning (inclusief de oorspronkelijke aanvraag).
 5. U stuurt de brief naar Bureau GGO, dit kan per post of via de berichtenbox.

NB. Bureau GGO bepaalt aan de hand van de geleverde informatie of er inderdaad sprake is van een wijziging of dat er een andere procedure gevolgd moet worden. Hierbij zal in de praktijk als criterium worden gehanteerd of de voorgenomen verandering geen significante gevolgen voor de milieurisicobeoordeling heeft, of dat deze om andere redenen een wijziging van de vergunning rechtvaardigt.

 

Wat doet Bureau GGO met uw wijziging?

 1. Bureau GGO stuurt na binnenkomst van uw wijziging automatisch de ontvangstbevestiging. De beslistermijn voor een wijziging is 8 weken.
 2. Bureau GGO beoordeelt uw wijziging.
 3. Bureau GGO kan de klok stilzetten als er vragen zijn over uw wijziging. De wachttermijn wordt opgeschort totdat de aanvullende informatie binnen is gekomen en voldoende is.
 4. Wanneer Bureau GGO de beoordeling heeft afgerond en kan instemmen met uw wijziging wordt de beschikking opgesteld.
 5. De beschikking wordt ondertekend door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).
 6. Na ondertekening ligt de beschikking gedurende 6 weken ter inzage, deze termijn valt buiten de proceduretermijn van 8 weken.
 7. Bureau GGO geeft kennis van de beschikking in de Staatscourant, NRC handelsblad, de Volkskrant, Agrarisch dagblad en relevante regionale dagbladen en maakt de beschikking en de bijbehorende documenten openbaar in de vergunningendatabase van Bureau GGO.
 8. Belanghebbenden kunnen beroep op de beschikking indienen bij de Raad van State.

 

Wanneer kunt u de werkzaamheden starten?

 1. U kunt starten met uw werkzaamheden na afloop van de ter inzage termijn van de beschikking1;
  en na afronding van uw Beschrijving van Voorgenomen Werkzaamheden (BVW) bij Bureau GGO2.

1: U kunt onder de bovenstaande voorwaarden starten, tenzij er een voorlopige voorziening met schorsende werking is ingediend bij de Raad van State.
2: Uw BVW kunt u als afgerond beschouwen na ontvangst van de ontvangstbevestiging, of na afloop van de proceduretermijn van 15 dagen tenzij er een afwijzing is ontvangen.