Alleen veldproeven met amylosevrije zetmeelaardappels met een maximale jaarlijkse omvang van 10 hectare komen in op dit moment in aanmerking voor een VOV procedure.

VOV procedure

Procedure vergunning onder vaste voorwaarden (VOV)

Alleen veldproeven met amylosevrije zetmeelaardappels met een maximale jaarlijkse omvang van 10 hectare komen in op dit moment in aanmerking voor een VOV procedure.

 

Wat moet u weten over de VOV?

De VOV procedure is bedoeld voor ggo's waarvan gegevens of resultaten vanuit eerdere aanvragen om een vergunning beschikbaar zijn en waarvoor een milieurisicobeoordeling beschikbaar is waaruit is gebleken dat het risico voor mens en milieu verwaarloosbaar klein is. U kunt in uw aanvraag voor een VOV verwijzen naar deze reeds beschikbare gegevens over het ggo. De proceduretermijn voor een aanvraag voor een VOV is 120 dagen.

 

Wanneer kunt u een VOV aanvragen?

Veldproeven met genetisch gemodificeerde zetmeelaardappels met een verlaagd amylosegehalte, die voldoen aan de criteria opgenomen in artikel 39 van de Regeling, met een maximale jaarlijkse omvang van 10 hectare komen in aanmerking voor een VOV procedure. De 'standaard' gegevens met betrekking tot deze ggo's zijn voor u beschikbaar gesteld in het standaarddossier.

 

Waar bestaat het achtergronddossier uit?

Het achtergronddossier bevat de gegevens en de milieurisicobeoordeling van de zetmeelaardappels met een verlaagd amylosegehalte. Het achtergronddossier bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Toelichting bij het standaarddossier VOV
 • Het standaarddossier VOV bestaande uit:
 1. Standaard technische dossier.
 2. Een samenvatting van het dossier (SNIF).
 3. De milieurisicobeoordeling van amylose-vrije zetmeelaardappels.
 4. Een samenvatting van de milieurisicobeoordeling.

Aanvraag VOV

Om nieuwe werkzaamheden met genetisch gemodificeerde amylosevrije zetmeelaardappels te mogen uitvoeren onder introductie in het milieu (IM) dient u een vergunning onder vaste voorwaarden aanvraag (VOV) in te dienen.

 

Welke stappen moet u doorlopen om een VOV te kunnen indienen?

 1. U bepaalt het type ggo en de werkzaamheden, u controleert of de ggo's voldoen aan de criteria opgenomen in artikel 39 van de Regeling en vervolgens vult u het geschikte aanvraagformulier in.
 2. U zorgt dat voor de locatie(s) (een) gedetailleerde locatiekaart(en) beschikbaar zijn. In de toelichting staat omschreven waaraan deze locatiekaart moet voldoen.
 3. U kunt contact opnemen met Bureau GGO zodra u een conceptaanvraag beschikbaar heeft om de aanvraag, eventuele onduidelijkheden en de procedure te bespreken.
 4. Gegevens in de aanvraag zijn standaard openbaar. Mocht u gegevens vertrouwelijk willen houden raden wij u aan hier extra aandacht aan te besteden.
 5. U stuurt het formulier, de locatiekaarten en eventueel benodigde extra informatie (zoals literatuur die uw aanvraag ondersteunt) per post of via de berichtenbox naar Bureau GGO.

 

Wat doet Bureau GGO met uw aanvraag?

 1. De proceduretermijn van maximaal 120 dagen start op het moment dat uw aanvraag bij Bureau GGO ontvangen is.
 2. Bureau GGO stuurt na binnenkomst van uw aanvraag een ontvangstbevestiging.
 3. Bureau GGO beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de VOV vereisten.
 4. Bureau GGO kan de klok stilzetten als er vragen zijn over uw aanvraag. De beslistermijn wordt opgeschort tot dat alle gevraagde aanvullende informatie binnen is gekomen.
 5. Wanneer Bureau GGO de risicobeoordeling heeft afgerond en kan instemmen met uw aanvraag wordt de ontwerpbeschikking opgesteld. Deze wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd, deze termijn valt binnen de proceduretermijn van 120 dagen.
 6. Tijdens de ter inzage termijn van de ontwerpbeschikking vraagt Bureau GGO de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) een advies te leveren over uw aanvraag.
 7. Bureau GGO geeft kennis van de ontwerpbeschikking in de Staatscourant, NRC handelsblad, de Volkskrant, Agrarisch dagblad en relevante regionale dagbladen en maakt (de openbare delen van) uw aanvraag en de ontwerpbeschikking openbaar in de vergunningendatabase van Bureau GGO.
 8. Na afloop van de ter inzage termijn stelt Bureau GGO de beschikking op. Eventuele ingediende zienswijzen worden door Bureau GGO beantwoord in deze beschikking. Het COGEM advies wordt eveneens in de beschikking geadresseerd.
 9. De beschikking wordt ondertekend door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).
 10. Na ondertekening ligt de beschikking gedurende 6 weken ter inzage, deze termijn valt buiten de proceduretermijn van 120 dagen.
 11. Bureau GGO geeft kennis van de beschikking in de Staatscourant, NRC handelsblad, de Volkskrant, Agrarisch dagblad en relevante regionale dagbladen en maakt de beschikking en de bijbehorende documenten openbaar in de vergunningendatabase van Bureau GGO.
 12. Belanghebbenden kunnen beroep op de beschikking indienen bij de Raad van State.

 

Wanneer kunt u de werkzaamheden starten?

 1. U kunt starten met uw werkzaamheden na afloop van de ter inzage termijn van de beschikking1;
  en na afronding van uw Beschrijving van Voorgenomen Werkzaamheden (BVW) bij Bureau GGO2.

1: U kunt onder de bovenstaande voorwaarden starten, tenzij er een voorlopige voorziening met schorsende werking is ingediend bij de Raad van State.
2: Uw BVW kunt u als afgerond beschouwen na ontvangst van de ontvangstbevestiging, of na afloop van de proceduretermijn van 15 dagen tenzij er een afwijzing is ontvangen.