Verplichtingen

Verplichtingen op afgegeven vergunningen

In iedere introductie in het milieu vergunning wordt opgenomen dat de gebruiker op specifieke tijdstippen verplichte verslagen moet toezenden.

 

Beschrijving van voorgenomen werkzaamheden (BVW)

Voordat gestart wordt met de werkzaamheden moet u jaarlijks een BVW naar Bureau GGO sturen. De BVW moet door Bureau GGO bevestigd worden voordat u met de werkzaamheden kunt starten. Op basis van de ontvangen BVW's voor veldproeven met genetisch gemodificeerde planten houdt Bureau GGO voor het lopende kalenderjaar een overzicht bij van de locaties van de veldproeven. De proceduretermijn voor de afhandeling van een BVW is 15 dagen.

 

Verslag van Verrichte Werkzaamheden (VVW)

U moet jaarlijks na afloop van de werkzaamheden een VVW indienen bij Bureau GGO. In dit verslag moet u ook de resultaten van de algemene en eventueel specifieke monitoring opnemen. Door Bureau GGO is een document opgesteld dat toelicht wat er onder algemene monitoring moet worden verstaan. Specifieke monitoring wordt altijd vastgelegd in het format voor de VVW. Er is geen proceduretermijn voor de afhandeling van een VVW.

 

Eindrapportage veldproeven

Conform de Europese richtlijn 2001/18/EG dient na beëindiging van een vergunning voor veldproeven met gg-planten een eindrapportage opgesteld te worden.

Hiervoor is door de Europese Commissie een vast format opgesteld.

BVW

Beschrijving van voorgenomen werkzaamheden

Voordat u de vergunde werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) kunt starten moet u jaarlijks een Beschrijving van Voorgenomen Werkzaamheden (BVW) bij Bureau GGO indienen.

Welke stappen moet u doorlopen om een BVW in te dienen?

 1. U vult het formulier voor een BVW in. Het formulier wordt namens de rechtspersoon ondertekend.
 2. Gegevens in de BVW zijn standaard openbaar. Mocht u gegevens vertrouwelijk willen houden raden wij u aan hier extra aandacht aan te besteden.
 3. U stuurt het formulier en eventueel benodigde extra informatie per post of via de berichtenbox naar Bureau GGO. De BVW wordt voorzien van gedetailleerde locatiekaart(en). In de toelichting staat omschreven waaraan deze locatiekaart moet voldoen.

Wat doet Bureau GGO met uw BVW?

 1. De proceduretermijn van 15 dagen start op het moment dat uw BVW bij Bureau GGO ontvangen is.
 2. Bureau GGO stuurt na binnenkomst van uw BVW de ontvangstbevestiging.
 3. Bureau GGO beoordeelt uw BVW. Kortweg wordt getoetst of de beschrijving voldoet aan de voorschriften en maatregelen in de vergunning.
 4. Wanneer Bureau GGO kan instemmen met uw BVW ontvangt u géén schriftelijke goedkeuring, maar kunt u na 15 dagen starten met uw werkzaamheden.
 5. Wanneer Bureau GGO niet kan instemmen met uw BVW ontvangt u schriftelijk een afwijzing. U moet dan opnieuw een gecorrigeerde BVW indienen.
 6. Bureau GGO stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) en de gemeente(n) waar de veldproeven gaan plaatsvinden op de hoogte van de werkzaamheden.
 7. Bureau GGO publiceert de BVW in de vergunningendatabase van Bureau GGO.

Wanneer kunt u de werkzaamheden starten?

 1. U kunt starten met uw werkzaamheden:
  na ontvangst van de ontvangstbevestiging
  of na afloop van de proceduretermijn van 15 dagen tenzij er een afwijzing is ontvangen.

VVW

Verslag van verrichte werkzaamheden

Na afloop van de werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) moet u jaarlijks een Verslag van Verrichte Werkzaamheden (BVW) bij Bureau GGO indienen.

 

Welke stappen moet u doorlopen om een VVW in te dienen?

 1. U vult het formulier voor een VVW in. Het formulier wordt namens de rechtspersoon ondertekend.
 2. Gegevens in de VVW zijn standaard openbaar. Mocht u gegevens vertrouwelijk willen houden raden wij u aan hier extra aandacht aan te besteden.
 3. U stuurt het formulier en eventueel benodigde extra informatie per post of via de berichtenbox naar Bureau GGO.

Wat doet Bureau GGO met uw VVW?

 1. Voor de afhandeling van een VVW geldt geen proceduretermijn, de werkzaamheden zijn immers al afgerond.
 2. Bureau GGO stuurt na binnenkomst van uw VVW een ontvangstbevestiging. Dit betekent dat uw aanvraag is afgehandeld, tenzij punt 4 van toepassing is.
 3. Bureau GGO beoordeelt uw VVW. Kortweg wordt getoetst of de werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de voorschriften en maatregelen in de vergunning.
 4. Alleen in het geval dat er aanvullende informatie op uw VVW verstrekt dient te worden, ontvangt u een extra brief van Bureau GGO waarin u hierom wordt verzocht.
 5. Bureau GGO stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) op de hoogte van het indienen van het verslag.
 6. Bureau GGO publiceert de VVW in de vergunningendatabase van Bureau GGO.