Om nieuwe werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) te mogen uitvoeren onder introductie in het milieu (IM) dient u een vergunningaanvraag in te dienen.

 

Welke stappen moet u doorlopen om een reguliere aanvraag te kunnen indienen?

 1. U bepaalt het type ggo en de werkzaamheden en vervolgens vult u het geschikte aanvraagformulier in.
 2. U levert van de locatie(s) (een) gedetailleerde locatiekaart(en) aan. In de toelichting staat omschreven waaraan deze locatiekaart moet voldoen.
 3. U kunt contact opnemen met Bureau GGO zodra u een conceptaanvraag beschikbaar heeft om de aanvraag, eventuele onduidelijkheden en de procedure te bespreken.
 4. Gegevens in de aanvraag zijn standaard openbaar. Mocht u gegevens vertrouwelijk willen houden raden wij u aan hier extra aandacht aan te besteden.
 5. U stuurt het formulier en eventueel benodigde extra informatie (zoals literatuur die uw aanvraag ondersteunt) per post of via de berichtenbox naar Bureau GGO.

 

Wat doet Bureau GGO met uw aanvraag?

 1. De proceduretermijn van maximaal 120 dagen start op het moment dat uw aanvraag bij Bureau GGO ontvangen is.
 2. Bureau GGO stuurt na binnenkomst van uw aanvraag een ontvangstbevestiging.
 3. Bureau GGO beoordeelt de risicobeoordeling in uw aanvraag.
 4. Bureau GGO kan de klok stilzetten als er vragen zijn over uw aanvraag. De wachttermijn wordt opgeschort tot dat de aanvullende informatie binnen is gekomen en voldoende is.
 5. Wanneer Bureau GGO de risicobeoordeling heeft afgerond en kan instemmen met uw aanvraag wordt de ontwerpbeschikking opgesteld. Deze wordt gedurende 6 weken en 1 dag ter inzage gelegd, deze termijn valt binnen de proceduretermijn van 120 dagen.
 6. Tijdens de ter inzage termijn van de ontwerpbeschikking vraagt Bureau GGO de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) een advies te leveren over uw aanvraag.
 7. Bureau GGO geeft kennis van de ontwerpbeschikking in de Staatscourant, NRC handelsblad, de Volkskrant, Agrarisch dagblad en relevante regionale dagbladen en maakt (de openbare delen van) uw aanvraag en de ontwerpbeschikking openbaar in de vergunningendatabase van Bureau GGO.
 8. Na afloop van de ter inzage termijn stelt Bureau GGO de beschikking op. Eventuele ingediende zienswijzen worden door Bureau GGO beantwoord in deze beschikking. Het COGEM advies wordt eveneens in de beschikking geadresseerd.
 9. De beschikking wordt ondertekend door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).
 10. Na ondertekening ligt de beschikking gedurende 6 weken ter inzage, deze termijn valt buiten de proceduretermijn van 120 dagen.
 11. Bureau GGO geeft kennis van de beschikking in de Staatscourant, NRC handelsblad, de Volkskrant, Agrarisch dagblad en relevante regionale dagbladen en maakt de beschikking en de bijbehorende documenten openbaar in de vergunningendatabase van Bureau GGO.
 12. Belanghebbenden kunnen beroep op de beschikking indienen bij de Raad van State.

 

Wanneer kunt u de werkzaamheden starten?

 1. U kunt starten met uw werkzaamheden na afloop van de ter inzage termijn van de beschikking1;
  en na afronding van uw Beschrijving van Voorgenomen Werkzaamheden (BVW) bij Bureau GGO2.

1: U kunt onder de bovenstaande voorwaarden starten, tenzij er een voorlopige voorziening met schorsende werking is ingediend bij de Raad van State.
2: Uw BVW kunt u als afgerond beschouwen na ontvangst van de ontvangstbevestiging, of na afloop van de proceduretermijn van 15 dagen tenzij er een afwijzing is ontvangen.