Een locatiewijziging heeft geen gevolgen voor de milieurisicobeoordeling maar kan alleen via een wijzigingsprocedure in de vergunning aangepast worden. Voor deze wijzigingsprocedure geldt echter een verkorte termijn van 4 weken.

 

Welke stappen moet u doorlopen om een locatiewijziging te kunnen indienen?

 1. U dient de locatiewijziging in door een brief te sturen naar Bureau GGO. Deze brief is ondertekend door de milieuveiligheidsfunctionaris (MVF) en/of verantwoordelijk onderzoeker. Daarbij dient wel alle informatie geleverd te worden die noodzakelijk is voor de beoordeling van de locatiewijziging.
 2. U levert van de locatie(s) (een) gedetailleerde locatiekaart(en) aan. In de toelichting staat omschreven waaraan deze locatiekaart moet voldoen.
 3. Bij twijfel of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met Bureau GGO.
 4. Gegevens in de aanvraag zijn standaard openbaar. Mocht u gegevens vertrouwelijk willen houden raden wij u aan hier extra aandacht aan te besteden.
 5. U stuurt de brief naar Bureau GGO, dit kan per post of via de berichtenbox.

Wat doet Bureau GGO met uw locatiewijziging?

 1. Bureau GGO stuurt na binnenkomst van uw locatiewijziging automatisch de ontvangstbevestiging. De beslistermijn voor een locatiewijziging is 4 weken.
 2. Bureau GGO beoordeelt uw locatiewijziging.
 3. Bureau GGO kan de klok stilzetten als er vragen zijn over uw locatiewijziging. De wachttermijn wordt opgeschort tot dat alle aanvullende informatie binnen is gekomen en voldoende is.
 4. Wanneer Bureau GGO de beoordeling heeft afgerond en kan instemmen met uw locatiewijziging wordt de beschikking opgesteld.
 5. De beschikking wordt ondertekend door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).
 6. Na ondertekening ligt de beschikking gedurende 6 weken ter inzage, deze termijn valt buiten de proceduretermijn van 4 weken.
 7. Bureau GGO geeft kennis van de beschikking in de Staatscourant, NRC handelsblad, de Volkskrant, Agrarisch dagblad en relevante regionale dagbladen en maakt de beschikking en de bijbehorende documenten openbaar in de vergunningendatabase van Bureau GGO.
 8. Belanghebbenden kunnen beroep op de beschikking indienen bij de Raad van State.

Wanneer kunt u de werkzaamheden starten?

 1. U kunt starten met uw werkzaamheden na afloop van de ter inzage termijn van de beschikking1;
  en na afronding van uw Beschrijving van Voorgenomen Werkzaamheden (BVW) bij Bureau GGO2.

1: U kunt onder de bovenstaande voorwaarden starten, tenzij er een voorlopige voorziening met schorsende werking is ingediend bij de Raad van State.
2: Uw BVW kunt u als afgerond beschouwen na ontvangst van de ontvangstbevestiging, of na afloop van de proceduretermijn van 15 dagen tenzij er een afwijzing is ontvangen.