Gedifferentieerde procedure

Voor veldproeven met gg-planten die behoren tot een gewas dat in Nederland veel geteeld wordt en waarmee meerdere gg-veldproeven uitgevoerd zijn in Nederland kunt u de gedifferentieerde procedure volgen.

 

Wat moet u weten over de gedifferentieerde procedure?

Er zijn twee soorten aanvragen mogelijk binnen deze procedure:

 • U kunt een aanvraag doen voor een werkplan waarbij experimenten worden uitgevoerd met gg-planten van één gewas en voor meerdere goed omschreven modificaties (inserties/deleties). Deze proeven kunnen meerdere jaren duren. 
 • Een tweede mogelijkheid is het aanvragen van een werkplan dat meerdere fasen kent met gg-planten van één gewas en met een beperkt aantal goed omschreven modificaties. Dit werkplan zou alle categorieën van veldproeven kunnen omvatten, bijvoorbeeld een categorie 1 tot en met 3 proef.

Voor aanvragen onder de gedifferentieerde procedure geldt verder dat niet alle locaties vooraf deel hoeven uit te maken van de aanvraag, alleen de locaties die in het eerste jaar worden gebruikt moeten bekend zijn. De proceduretermijn voor een gedifferentieerde procedure is 120 dagen.

 

Wanneer kunt u gebruik maken van de gedifferentieerde procedure?

De gedifferentieerde procedure geldt alleen voor gg-planten die:

 1. behoren tot een gewas dat in Nederland veel geteeld wordt, en
 2. die behoren tot een gewas waarmee meerdere gg-veldproeven zijn uitgevoerd in Nederland.

Aanvraag gedifferentieerde procedure

Naast de vergunning onder vaste voorwaarden, is er onder de Regeling ggo een nieuwe procedure voor landbouw uitgewerkt, namelijk de gedifferentieerde procedure.

Welke stappen moet u doorlopen om een aanvraag te kunnen indienen?

 1. U bepaalt het type ggo en de werkzaamheden, u controleert of u voldoet aan de voorwaarden van de gedifferentieerde procedure en vult dit in het aanvraagformulier in. U levert een (meerjaren) werkplan in deel 2 van het formulier.
 2. U zorgt dat voor de locatie(s) die u in het eerste jaar1 gebruikt (een) gedetailleerde locatiekaart(en) beschikbaar zijn. In de toelichting staat omschreven waaraan deze locatiekaart moet voldoen.
 3. U wordt aangeraden contact op te nemen met Bureau GGO zodra u een conceptaanvraag beschikbaar heeft om de aanvraag, eventuele onduidelijkheden en de procedure te bespreken.
 4. Gegevens in de aanvraag zijn standaard openbaar. Mocht u gegevens vertrouwelijk willen houden raden wij u aan hier extra aandacht aan te besteden. 
 5. U stuurt het formulier, de locatiekaart(en) en eventueel benodigde extra informatie (zoals literatuur die uw aanvraag ondersteunt) per post of via de berichtenbox naar Bureau GGO.

1: Locatiekaarten van locaties die u later wilt gebruiken kunt u toevoegen middels een melding.

Wat doet Bureau GGO met uw aanvraag?

 1. De proceduretermijn van maximaal 120 dagen start op het moment dat uw aanvraag bij Bureau GGO ontvangen is.
 2. Bureau GGO stuurt na binnenkomst van uw aanvraag een ontvangstbevestiging.
 3. Bureau GGO beoordeelt (de risicobeoordeling in) uw aanvraag.
 4. Bureau GGO kan de klok stilzetten als er vragen zijn over uw aanvraag. De wachttermijn wordt opgeschort tot dat de aanvullende informatie binnen is gekomen.
 5. Wanneer Bureau GGO de risicobeoordeling heeft afgerond en kan instemmen met uw aanvraag wordt de ontwerpbeschikking opgesteld. Deze wordt gedurende 6 weken  ter inzage gelegd, deze termijn valt binnen de proceduretermijn van 120 dagen.
 6. Tijdens de ter inzage termijn van de ontwerpbeschikking vraagt Bureau GGO de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) een advies te leveren over uw aanvraag.
 7. Bureau GGO geeft kennis van de ontwerpbeschikking in de Staatscourant, NRC handelsblad, de Volkskrant, Agrarisch dagblad en relevante regionale dagbladen en maakt (de openbare delen van) uw aanvraag en de ontwerpbeschikking openbaar in de vergunningendatabase van Bureau GGO.
 8. Na afloop van de ter inzage termijn stelt Bureau GGO de beschikking op. Eventuele ingediende zienswijzen worden door Bureau GGO beantwoord in deze beschikking. Het COGEM advies wordt eveneens in de beschikking geadresseerd.
 9. De beschikking wordt ondertekend door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).
 10. Na ondertekening ligt de beschikking gedurende 6 weken ter inzage, deze termijn valt buiten de proceduretermijn van 120 dagen.
 11. Bureau GGO geeft kennis van de beschikking in de Staatscourant, NRC handelsblad, de Volkskrant, Agrarisch dagblad en relevante regionale dagbladen en en maakt de beschikking en de bijbehorende documenten openbaar in de vergunningendatabase van Bureau GGO.
 12. Belanghebbenden kunnen beroep op de beschikking indienen bij de Raad van State.

Wanneer kunt u de werkzaamheden starten?

 1. U kunt starten met uw werkzaamheden na afloop van de ter inzage termijn van de beschikking2;
  en na afronding van uw Beschrijving van Voorgenomen Werkzaamheden (BVW) bij Bureau GGO3.

2: U kunt onder de bovenstaande voorwaarden starten, tenzij er een voorlopige voorziening met schorsende werking is ingediend bij de Raad van State.
3: Uw BVW kunt u als afgerond beschouwen na ontvangst van de ontvangstbevestiging, of na afloop van de proceduretermijn van 15 dagen tenzij er een afwijzing is ontvangen.