Op 1 maart 2015 werd het Besluit en de Regeling ggo 2013 van kracht en vooral de regels ten aanzien van ingeperkt gebruik zijn ingrijpend veranderd. In de uitvoering van de nieuwe regelgeving kwamen bij betrokken partijen al snel verschillende vraagstukken en ervaringen aan het licht die een efficiënte uitvoering en naleving van het Besluit ggo in de weg bleken te staan.

Daarom is in 2015 een onderzoek door CKade uitgevoerd om deze knelpunten in kaart te brengen. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in het rapport ‘Inventarisatie knelpunten uitvoering Besluit ggo 2013’.

Naar aanleiding van dit rapport is in 2016 het project ‘Oplossen knelpunten Besluit ggo 2013’ uitgevoerd door een samenwerkingsverband met vertegenwoordigers van HollandBio, VSNU en SAAZUNIe/NFU (de rechtspersonen), het ministerie van IenW, ILenT, het BVF-platform en Bureau GGO. Het eindrapport ‘Project oplossen knelpunten’ is eind 2016 opgeleverd. Resultaat van het project is dat er 34 knelpunten opgelost zijn, hetzij door verwerking in het Besluit en de Regeling ggo hetzij door aanpassing van de werkwijze van Bureau GGO. In 2017 is een tweede traject doorlopen om de resterende knelpunten aan te pakken.

De succesvolle samenwerking tussen de samenwerkingspartners wordt voortgezet in de klankbordgroep nieuwe stijl waarbij de vergunningverlening onder het Besluit ggo en Regeling onder de aandacht blijft.