In het project ‘Oplossen knelpunten Besluit ggo 2013’ wordt gezocht naar oplossingen voor de knelpunten in de uitvoering van het Besluit.

2.8 procedure

U kunt een 2.8 verzoek indienen wanneer u een inperkingsniveau en een CFI wilt laten toekennen aan handelingen met bepaalde ggo’s. Op basis van het 2.8 besluit dient u vervolgens voor de voorgenomen werkzaamheden een kennisgeving dan wel een vergunningaanvraag te doen.

 

Wat moet u weten over een 2.8 verzoek?

U dient in het 2.8 formulier complete ggo’s en alle activiteiten die u met deze ggo’s wilt uitvoeren te beschrijven. De termijn voor een 2.8 besluit is 45 dagen en uw bestaande 2.8 besluit kan aangepast worden.

 

Wanneer kunt u een 2.8 verzoek indienen?

U kunt een 2.8 verzoek indienen wanneer:

 • u van mening bent dat een lager inperkingsniveau een passend beschermingsniveau biedt;
 • u de voorgenomen werkzaamheden niet met behulp van bijlage 5 in kunt schalen;
 • u twijfelt over de uitkomst van uw inschaling.
 •  

Wie doet het 2.8 verzoek?

Een 2.8 verzoek wordt namens de gebruiker door de BVF ingediend. Het 2.8 besluit is alleen geldig voor de gebruiker.

 

U hebt een 2.8 besluit gekregen, wat moet u vervolgens doen?

Wanneer uit het 2.8 besluit blijkt dat activiteiten op niveau I of II-k kunnen plaatsvinden, dient u een kennisgeving op het betreffende niveau te toen. Indien uit het 2.8 besluit blijkt dat voorgenomen werkzaamheden op niveau II-v of III moeten plaatsvinden, dient u een vergunningaanvraag te doen.

2.8 verzoek

Wanneer u een inperkingsniveau en een CFI wilt laten toekennen aan handelingen met bepaalde ggo’s kunt een 2.8 verzoek doen.

Welke stappen moet u doorlopen om een 2.8 verzoek in te kunnen dienen?

 1. U inventariseert de activiteiten waarvoor u een 2.8 verzoek wilt indienen. Als u twijfelt over de juiste inschaling, dan kunt u eerst een oplossing proberen te vinden door de hulpmiddelen te gebruiken of door daarna Bureau GGO te bellen.
 2. U doet een 2.8 verzoek door de gegevens van deze ggo’s in het 2.8 formulier in te voeren. U kunt ervoor kiezen om meerdere 2.8 verzoeken te combineren in één aanvraag. U beschrijft de betreffende ggo’s, de handelingen die u met deze ggo’s wilt gaan uitvoeren, indien nodig de extra aanvullende maatregelen en u geeft een onderbouwing waarom u voor het betreffende inperkingsniveau en CFI heeft gekozen.
 3. Gegevens in de aanvraag zijn standaard openbaar. Mocht u gegevens vertrouwelijk willen houden raden wij u aan hier extra aandacht aan te besteden.
 4. U stuurt het formulier en de eventueel benodigde extra informatie per post of via de berichtenbox naar Bureau GGO.

Wat kunt u van Bureau GGO verwachten?

 1. Bureau GGO stuurt na binnenkomst van het 2.8 verzoek automatisch de ontvangstbevestiging.
 2. Bureau GGO beoordeelt of de ggo’s op het gewenste inperkingsniveau en CFI veilig gehanteerd kunnen worden. Voor een 2.8 besluit staat een termijn van 45 dagen.
 3. Bureau GGO kan de klok minimaal één keer stilzetten als er vragen zijn over het verzoek. De wachttermijn wordt opgeschort tot dat de aanvullende informatie binnen is gekomen.
 4. U ontvangt altijd een 2.8 besluit van Bureau GGO waarin is aangegeven op welk inperkingsniveau en in welke CFI u de ggo's en de handelingen dient uit te voeren.

Wanneer kunt u de werkzaamheden starten?

 1. Nadat u uw 2.8 besluit hebt ontvangen dient u altijd nog een kennisgeving of een vergunningaanvraag te doen voor de werkzaamheden.

LET WEL: indien de uitkomst van het 2.8 besluit niveau I werkzaamheden betreft en u al in het bezit bent van een niveau I kennisgeving, dan kunt u de werkzaamheden toevoegen aan uw verslag risicobeoordeling.

Aanpassen van een 2.8 besluit

U kunt aan uw bestaande 2.8 besluit nieuwe ggo’s toevoegen, bij deze aanvraag hoeft u eerder geleverde informatie niet opnieuw aan te leveren.

Welke stappen moet u doorlopen om ggo’s aan uw bestaande 2.8 besluit toe te voegen?

 1. U inventariseert welke nieuwe ggo’s er binnen uw instelling vervaardigd of gebruikt gaan worden waarvoor u een 2.8 verzoek moet doen. Als u twijfelt over de juiste inschaling, dan kunt u een van de hulpmiddelen gebruiken.
 2. U bepaalt aan welk 2.8 besluit u deze ggo’s wilt toevoegen.
 3. U doet dit verzoek door de gegevens van deze ggo’s in het 2.8 formulier in te voeren. U beschrijft de betreffende ggo’s, de handelingen die u met deze ggo’s wilt gaan uitvoeren, indien nodig de extra aanvullende maatregelen en u geeft een onderbouwing waarom u voor het betreffende inperkingsniveau en CFI heeft gekozen.
 4. Gegevens in de aanvraag zijn standaard openbaar. Mocht u gegevens vertrouwelijk willen houden raden wij u aan hier extra aandacht aan te besteden.
 5. U stuurt het formulier en de eventueel benodigde extra informatie per post of via de berichtenbox naar Bureau GGO.

Wat kunt u van Bureau GGO verwachten?

 1. Bureau GGO stuurt na binnenkomst van uw verzoek automatisch de ontvangstbevestiging.
 2. Bureau GGO beoordeelt of de ggo’s op het gewenste inperkingsniveau en CFI veilig gehanteerd kunnen worden. Voor een 2.8 besluit staat een termijn van 45 dagen.
 3. Bureau GGO kan de klok minimaal één keer stilzetten als er vragen zijn over het verzoek. De wachttermijn wordt opgeschort tot dat de aanvullende informatie binnen is gekomen.
 4. U ontvangt altijd een integraal 2.8 besluit van Bureau GGO waarin is aangegeven op welk inperkingsniveau en in welke CFI u de ggo's en de handelingen dient uit te voeren.

Wanneer kunt u de werkzaamheden starten?

 1. Nadat u uw 2.8 besluit hebt ontvangen dient u altijd nog een kennisgeving of een vergunningaanvraag te doen voor de werkzaamheden.

LET WEL: indien de uitkomst van het 2.8 besluit niveau I werkzaamheden betreft en u al in het bezit bent van een niveau I kennisgeving, dan kunt u de werkzaamheden toevoegen aan uw verslag risicobeoordeling.

2.8 procedure in combinatie met een kennisgeving of vergunningaanvraag

Vanaf 8 mei 2017 kunt u uw 2.8 verzoek altijd in combinatie met één of meerdere kennisgevingen van niveau I of II-k en/of vergunningaanvragen van niveau II-v of III indienen. U hoeft hiervoor alleen het 2.8 combinatie formulier in te vullen. Het 2.8 besluit wordt dan beschouwd als de start van de kennisgevingen en/of vergunningaanvragen.

Welke combinaties zijn mogelijk?

U kunt ervoor kiezen om de activiteiten uit het 2.8 besluit onder te brengen in nieuwe I of II-k kennisgevingen en/of II-v of III vergunningen of om de activiteiten toe te voegen aan bestaande kennisgevingen en/of vergunningen. Het 2.8 combinatie verzoek kunt u alleen doen voor activiteiten die aan kennisgevingen en/of vergunningen van na 1 maart 2015 toegevoegd moeten worden. Het is ook mogelijk om een 2.8 verzoek te doen voor activiteiten waaraan verschillende inperkingsniveaus worden toegekend, in dat geval wordt het 2.8 besluit gecombineerd met verschillende nieuwe of bestaande kennisgevingen en/of vergunningen.

Wat moet u weten over het 2.8 combinatie verzoek?

Voor het 2.8 combinatie verzoek en de opvolgende kennisgevingen en/of vergunningaanvragen blijven de normale procedures bestaan, die na elkaar afgehandeld worden. Er worden aparte dossiers voor de verschillende aanvragen aangemaakt. Het 2.8 besluit wordt beschouwd als de start van de kennisgevingen en/of vergunningaanvragen. Aangezien iedere activiteit uit het 2.8 besluit één op één wordt doorgezet naar een opvolgende kennisgeving of vergunning, vormt de activiteit een onveranderd en zelfstandig onderdeel in deze kennisgeving of vergunning. Om deze activiteit te wijzigen moeten zowel het 2.8 besluit als de kennisgeving of vergunning gewijzigd worden. De afhandeling van de kennisgevingen en/of vergunningaanvragen is geheel administratief, hierdoor kan de afhandeling versneld worden, het streven is om de gecombineerde aanvraag binnen een termijn van 45 dagen (voor de afhandeling van het 2.8 verzoek) plus 5 werkdagen (voor de administratieve afhandeling van de vervolgprocedure) af te handelen. U ontvangt uw 2.8 besluit in combinatie met uw ontvangstbevestigingen op de kennisgevingen en uw 2.17 besluit in geval van een nieuwe II-k kennisgeving en/of uw besluiten op de vergunningaanvragen.

Wat gebeurt er als het 2.8 besluit niet overeenkomt met uw aanvraag?

Als Bureau GGO bij de beoordeling van uw 2.8 verzoek voor een activiteit op een ander inperkingsniveau en een andere CFI uitkomt dan waar u om verzocht heeft, dan zal Bureau GGO de activiteit onderbrengen in een nieuwe kennisgeving of vergunning.

Hoe dient u het 2.8 combinatie verzoek in?

U hoeft alleen het 2.8 combinatie formulier met bijbehorende informatie in te dienen, waarbij u direct aangeeft dat u de activiteiten uit uw 2.8 besluit ook wilt beschouwen als één of meerdere kennisgevingen en/of vergunningaanvragen. In het 2.8 combinatie formulier beschrijft u de complete ggo’s en alle activiteiten die u met deze ggo’s wilt gaan uitvoeren. Tevens geeft u in het formulier per activiteit aan dat u de activiteit in een nieuwe kennisgeving of vergunning wilt onderbrengen. Of dat u de activiteit aan een bestaande kennisgeving of vergunning wilt toevoegen, in dat geval geeft u het nummer van de kennisgeving of vergunning op. Of dat u de activiteit aan uw verslag risicobeoordeling van een bestaande niveau I kennisgeving wilt toevoegen. Het is ook mogelijk om een 2.8 combinatie verzoek te doen als uw activiteiten op meerdere inperkingsniveaus ingeschaald moeten worden. U geeft in de activiteitentabel per activiteit aan hoe u de activiteiten wilt laten doorzetten.

Wie doet het 2.8 combinatie verzoek?

Aangezien u het 2.8 combinatie verzoek in combinatie met opvolgende kennisgevingen en/of vergunningaanvragen doet, dienen naast de betrokken BVF-en ook de tekenbevoegde en de verantwoordelijk medewerker (in geval van een vergunningaanvraag) mee te tekenen.