U bevindt zich op: Home nl Introductie in het milieu MVF

Milieuveiligheidsfunctionaris

Het Besluit ggo bepaalt dat bij alle werkzaamheden die onder introductie in het milieu worden uitgevoerd, het noodzakelijk is dat hierop wordt toegezien door een milieuveiligheidsfunctionaris (MVF).

Wat zijn de 'rechten en plichten' van de MVF?

Om als MVF toe te kunnen zien op het veilig werken met ggo's moet aan een aantal randvoorwaarden voldaan worden. Het is belangrijk dat de MVF binnen de organisatie is aangesteld en bevoegdheden krijgt die nodig zijn voor het uitoefenen van de taak. Daarbij is een onafhankelijke positie binnen de organisatie en ten opzichte van degene wiens activiteiten gecontroleerd worden van belang. De MVF is onder andere verantwoordelijk voor de aanvragen, de procedures voor het veilig werken met ggo's, het uitvoeren van de voorschriften en maatregelen zoals opgenomen in de vergunning, het ingrijpen bij incidenten en het voorlichten van alle betrokken medewerkers. Een uitgebreide beschrijving van de taken van de MVF staat in artikel 26 en 27 van Hoofdstuk 3 van de Regeling.

Wat moet u doen als u wilt worden toegelaten als MVF?

Een toelating als MVF is gekoppeld aan een instelling en daarom moet uw aanvraag ingediend worden door de instelling waar u voor gaat werken. Aan de hand van de aanvraag wordt door Bureau GGO beoordeeld of u geschikt bent om toe te zien op de werkzaamheden die onder uw toezicht worden uitgevoerd. U wordt toegelaten door de staatssecretaris van IenW.
De rol en de criteria waaraan de MVF moet voldoen worden toegelicht in het document "Toelichting MVF en aanvullende criteria".
Er worden een aantal categorieën van toelatingen onderscheiden:

  • Veldproeven met genetisch gemodificeerde planten;
  • Veldproeven met genetisch gemodificeerde micro-organismen;
  • Gentherapeutische toepassingen zonder productie van ggo's;
  • Gentherapeutische toepassingen met productie van ggo's;
  • Veterinaire toepassingen zonder productie van ggo's;
  • Veterinaire toepassingen met productie van ggo's.

Voor het verzoek tot toelating als MVF is een formulier beschikbaar. Als er categorieën van toelating moeten worden toegevoegd aan een reeds bestaande MVF toelating, kan dat door middel van een wijzigingsverzoek.

De proceduretermijn voor de afhandeling van uw toelatingsverzoek is 8 weken.

 

Zoeken:

Service