U bevindt zich op: Home nl Ingeperkt gebruik Vertrouwelijkheid

Mag ik informatie vertrouwelijk houden?

Informatie kan vertrouwelijk worden gehouden maar dit kan uitsluitend als er een gemotiveerd verzoek wordt gedaan en er een openbare samenvatting is voor de vertrouwelijk te houden informatie.

Kunnen gegevens die zijn opgenomen in een aanvraag in het kader van het Besluit ggo vertrouwelijk worden gehouden?

Ja, op een beperkt aantal gronden kunnen gegevens, die zijn opgenomen in een aanvraag om een vergunning, vertrouwelijk worden gehouden. Het Europese en Nederlandse beleid is erop gericht om derden een zo volledig mogelijk beeld te verschaffen van de aanvraag en de daaraan verbonden aspecten. Een van de belangrijkste punten is dat de risicoanalyse navolgbaar moet zijn voor het publiek op basis van openbare informatie. Het gevolg hiervan is dat er wordt getracht om in samenspraak met de aanvrager de hoeveelheid vertrouwelijke informatie tot een minimum te beperken.
Tevens dienen deze gegevens en de aanlevering van de gegevens wel aan een aantal criteria te voldoen.

Verzoek om vertrouwelijkheid en de gronden daarvoor

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat kan informatie alleen vertrouwelijk houden als:

 • aan hem daartoe een schriftelijk en gemotiveerd verzoek wordt gedaan, en
 • een door hem goedgekeurde tweede tekst wordt overgelegd, waarin de betreffende informatie niet voorkomt of waaruit die informatie niet kan worden afgeleid

Verder is het van belang dat de Staatssecretaris van deze bevoegdheid slechts gebruik kan maken voor zover de openbaarmaking van die informatie gevolgen heeft voor de vertrouwelijkheid van:

 • commerciële of industriële informatie,
 • intellectuele eigendomsrechten (bedrijfsgeheimen), of
 • persoonsgegevens (beveiligingsgegevens)

De gronden voor deze afweging zijn voor ingeperkt gebruik artikel 18, eerste lid, van Richtlijn 2009/41 in samenhang met artikel 19.3 van de Wet milieubeheer en artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.

Het is aan te bevelen om vóór het indienen van een dergelijk verzoek contact op te nemen met Bureau GGO. Wanneer het vertrouwelijk houden van informatie niet mogelijk zou zijn, zal in overleg worden getreden met de aanvrager voor het vinden van een oplossing.

Gegevens die in geen geval vertrouwelijk mogen blijven

Op grond van artikel 18, tweede lid, Richtlijn 2009/41 mogen de volgende gegevens in geen geval vertrouwelijk blijven:

 • De algemene karakteristieken van de ggo’s
  N.B. De volgende gegevens kunnen wel vertrouwelijk worden gehouden: gegevens zoals stamaanduiding gastheersoort (er moet dan wel een omschrijving van de relevante eigenschappen van de stam zijn), vectorkaart, gennaam indien het een nieuwe toepassing van een bekend gen betreft, exacte basepaar samenstelling van een gen, exacte modificatie van een gen zolang de functie van de modificatie wel wordt gegeven
 • Naam en adres kennisgever
 • Plaats van uitvoering
 • Klasse van het ingeperkt gebruik en de te nemen veiligheidsmaatregelen
  N.B.: alle gegevens die noodzakelijk zijn bij het voorschrijven van aanvullende voorschriften in een vergunning moeten openbaar zijn.
 • Conclusie met betrekking tot te verwachten effecten met name de schadelijke effecten voor de menselijke gezondheid en het milieu
  De complete risicoanalyse en het risicomanagement voorstel van de aanvrager dient openbaar te zijn. Gegevens die tijdens deze analyse van belang zijn (bv. route van toediening van een ggo, inactivatie van materiaal dat ggo’s bevat etc.) kunnen niet vertrouwelijk gehouden worden. Wel zal vaak een algemene beschrijving voor het openbare dossier voldoende zijn; details van proefopzet e.d. van bepaalde testen zijn niet noodzakelijk.

Als er informatie vertrouwelijk wordt geclaimd, die niet nodig is voor de risico-analyse, dan zal BGGO, in overleg met de aanvrager, verzoeken deze vertrouwelijke informatie terug te trekken.

Toegang tot vertrouwelijke gegevens

De vertrouwelijke informatie is alleen toegankelijk voor medewerkers betrokken bij de uitvoering van het Besluit ggo en de leden van de COGEM en in voorkomende gevallen de bestuursrechter. Een aanvrager kan gemotiveerd verzoeken om vertrouwelijke informatie niet te verstrekken aan bepaalde COGEM leden.
Artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de taak van een bestuursorgaan en uit dien hoofde toegang heeft tot informatie waarvan hij redelijkerwijs kan aannemen dat deze een vertrouwelijk karakter heeft, deze informatie geheim dient te houden. Hierop wordt uitgezonderd de informatie die ten gevolge van verplichtingen openbaar gemaakt dient te worden. De vertrouwelijkheid van de informatie eindigt op het moment dat de aanvrager deze informatie publiceert. De aanvrager dient een dergelijke publicatie te melden aan de Staatssecretaris.

Mei 2016

Zoeken:

Service